DYSPRAXIE – PORUCHY OBRATNOSTI A VNÍMÁNÍ TĚLA U DĚTÍ

Co je dyspraxie a jak se projevuje?

Dyspraxie je určitá porucha pohybové koordinace při níž je horší schopnost provádět složitější pohybové úkony a je omezeno pohybové učení. Výskyt těchto poruch v dnešní době pravděpodobně stoupá. A pravděpodobně za to může nedostatečná a málo pestrá stimulace dětí od raného věku. Dyspraktické dítě je vůči vrstevníkům méně obratné, pomalejší, či naopak neklidné, často zakopává, padá.

Dyspraxie se nejčastěji projeví až právě v kolektivu, někdy už ve školce, v horším případě až ve škole. Malý školák může mít problém se psaním, čtením, má také problém hodinu “usedět” a udržet pozornost. Dyspraktické děti mají také potíže zkombinovat více činností najednou, tedy poslouchat a psát zároveň, po škole jsou unavené,  bolí je hlava a pohybovou aktivitou jsou rychle vyčerpané.

Máte-li zájem o vyšetření dyspraxie, vyplňte prosím formulář níže.

O dyspraxii se jedná když:

 – je horší/opožděný pohybový projev oproti vrstevníkům 

 – horší kvalita pohybových dovedností narušuje i běžné denní úkony – sebeobsluhu (hygiena, oblékání, příjem potravy)

– tyto potíže ale nejsou dané jinou neurologickou poruchou či onemocněním

– není mentální postižení či motorická porucha je větší než by byla při daném mentálním postižení

Příčiny:

Mohou za to různé vlivy, ale většinou není příčina úplně jasná či je tzv. multifaktoriální. Spojením více faktorů se určitá míra dyspraxie může rozvinout. Jednak jsou to pravděpodobně vlivy prostředí. Dále vlivy v průběhu těhotenství a porodu. Riziko rozvoje dyspraxie mají jak děti předčasně narozené tak i ty s komplikovanějším porodem. Dále to může být dáno pouhým omezením impulzů na pohybový aparát a smysly, a to už od novorozenců a dále v kterémkoli dalším období.  Právě to je možnou příčinou zvyšující se incidence dyspraxií u dnešních dětí. Děti jsou méně pestře stimulované, mají méně pohybu, více statických činností, jak ve škole, tak času stráveného u počítače.

Diagnostika:

Diagnostiku dyspraxie může oficiálně potvrdit pouze speciální pedagog. Ten ale standardně pro takové vyšetření nemá dostatečné nástroje. A tak se u nás dyspraxie běžně prakticky nediagnostikuje. Na našem pracovišti máme testy, které mohou kvantifikovat míru omezení pohybových dovedností. Na základě vyšetření napíšeme zprávu, kterou pak může využít speciální pedagog, či pedagogicko-psychologická poradna a diagnózu dyspraxie na základě této zprávy potvrdit. Spolupracujeme s PPP Step, která provádí vyšetřování dětí i u nás.

V jakém věkovém rozmezí lze dyspraxii diagnostikovat?

Dyspraxii lze dobře diagnostikovat od 5 let věku dítěte. U mladších dětí narážíme na limity spolupráce. U dětí mladších 5-ti let můžeme spíše stanovit určité podezření na dyspraxii a doporučit podpůrné aktivity. Test MABC 2, kterým kvantifikujeme pohybové dovednosti je standardizován do  ukončeného 16. roku věku.

Jak probíhá vyšetření u nás?

Celé vyšetření trvá cca. 2 hod. a zahrnuje vlastní vyšetření, zpracování výsledků a konzultaci výsledku s rodiči a případně i krátkou instruktáž, jakým způsobem dítě stimulovat či s ním cvičit. A dále je dohodnut další vhodný postup.

 • Nejprve nás zajímá příběh dítěte už od počátku. Důležité je vše, co s pohybovým vývojem byť zdánlivě nesouvisí. Vyptáme se Vás na porod, kojení, pohybový vývoj v prvním roce života. Dále nás zajímá to, co na svém dítěti pozorujete – v čem se liší od vrstevníků, co jsou jeho silné a slabé stránky, co dělá rádo a co nerado. U rozhovoru může a nemusí být dítě přítomno.
 • Test MABC 2 – standardizovaný test motorických dovedností. Hodnotí tyto složky motoriky: jemnou motoriku, chytání a házení a balanční schopnosti. Jeho výhodou je, že nám ukáže přesná čísla. Na základě nich můžeme určit, na jakém percentilu se dítě nachází v jednotlivých složkách motoriky i celkově. Tento test nám poskytne celkem přesný obraz o tom, jak na tom dítě opravdu je a co jsou jeho silnější a slabší stránky. Nevýhodou testu ovšem je to, že jednotlivé úkony se dělají na čas a dítě samo cítí určitý tlak na výkon, i když se snažíme udělat prostředí co nejkomfortnější. Je tedy potřeba zohlednit ve výsledku i tento aspekt. Další rezervou testu MABC 2 je, že nám řekne, jaké výsledné aktivity dělají dítěti problém, neřekne nám ale nic o tom, kde má problém původ.  Např. zda obtíže v oblasti manuálních dovedností, tedy jemné motorice pochází spíše v nedostatečně rozvinuté povrchové a hluboké citlivosti ruky (stereognozie ruky) nebo vychází spíše z potíží v oblasti trupu. proto vyšetření testem MABC 2 nestačí k tomu, aby mohl být nastaven i dobrý terapeutický plán zaměřený na deficit dítěte.
 • Další vyšetření motorických a senzorických dovedností: Dále u dětí vyšetřujeme držení těla a kvalitu základních pohybových stereotypů. Zjišťujeme, jak je na tom dítě i po stránce kvantity pohybových dovedností. Například nás zajímá, jak umí dítě vnímat a odhadovat rozměry svého těla, jak umí provádět rytmické pohyby, či jak dobře umí odizolovat pohyb očí od hlavy. Jak zvládá náročnější pohybové dovednosti a v jaké kvalitě. Celý tento komplex vyšetření nám řekne nejen to, zda má dítě opravdu se svou motorikou problém a jak je na tom vůči vrstevníkům, ale odhalí, i v které oblasti se problém nachází. Odchylka třeba jen v jedné oblasti se může promítat do různých denních úkonů a může je limitovat. Víme tedy, jakou funkci potřebujeme rozvíjet a podpořit.
 • doporučení terapie, vhodných pohybových aktivit a dalších režimových opatření

Naším cílem a posláním není dítě pouze diagnostikovat, aby mohlo dostat “papír” do školy. Naším cílem je pomoci dítěti, aby objevilo a rozšířilo svůj potenciál v oblasti pohybu, aby zlepšilo své sebeuvědomění a aby se mohlo lépe zapojit jak ve škole tak při běžných denních aktivitách. Velmi vítáme ty rodiče a děti, kteří mají podobný cíl.

Terapeutické možnosti pro dyspraktické děti v Be Balanced:

Individuální fyzioterapie  zaměřená na deficit stanovený vyšetřením. Délka terapie je na 30-60min.dle možností a potřeb dítěte.

Skupinová cvičení pro všeobecný rozvoj pohybových dovedností a vnímání svého těla.  Skupinová cvičení mají jednak vliv terapeutický cíleně na daný problém, mohou ale být i vhodnou volnočasovou aktivitou, která dítě přirozeně rozvíjí.

Aktuálně máme vypsaná tato cvičení.

Muzikoterapeutická konzultace s Mgr. Annou Neuwirthovou

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  Potřebujete pomoci s tímto problémem?

  Objednejte se k nám!
  Kontaktujte nás telefonicky
  +420 607 225 006